Reglement Wisselbeker - Bulls Eye - Den Helder

Ga naar de inhoud


Reglement Wisselbeker Marinestad Open

Artikel 1 – Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
Certificaat;    Het certificaat is bewijs van de winnaar.
Deelnemer;    Deelnemer aan het Marinestad Open.
Toernooicommissie;  De toernooicommissie bestaande uit de voorzitter,
secretaris, penningmeester en wedstrijd/toernooileider van Dartclub Bull’s Eye.
Winnaar;     De winnaar van het laatst gehouden Marinestad Open.
Wisselbeker;    De wisselbeker van het Marinestad Open.

Artikel 2 – Eigendomsbepaling

De wisselbeker blijft ten alle tijden in eigendom van de toernooicommissie.
De winnaar van het Marinestad Open mag, indien hij akkoord is gegaan met het bepaalde in dit reglement, de wisselbeker een jaar in zijn bezit houden.
Indien een deelnemer de wisselbeker drie jaar achtereenvolgens wint, dan wordt de wisselbeker eigendom van deze deelnemer.
Indien een deelnemer de wisselbeker vijf keer wint, dan wordt de wisselbeker eigendom van deze deelnemer.

Artikel 3 – Rechten van de winnaar

De winnaar van het Marinestad Open krijgt een certificaat voor het winnen van het Marinestad Open en het houden van de wisselbeker.
De naam van de winnaar wordt voor het volgende Marinestad Open door de toernooicommissie op de voet van de wisselbeker bijgezet.
Indien de toernooicommissie er niet kan zorgen voor hetgeen bepaald in artikel 3 lid 2, dan zorgt hij ervoor dat dit zo spoedig mogelijk gebeurd.

Artikel 4 – Plichten van de winnaar

De winnaar is verplicht akkoord te gaan met het bepaalde in dit reglement.
Indien de winnaar niet akkoord gaat, zal de winnaar de wisselbeker niet meekrijgen.
De winnaar draagt zorg voor de wisselbeker. De wisselbeker dient onbeschadigd en compleet te worden teruggegeven.
De winnaar dient zich te legitimeren en het reglement te ondertekenen.

Artikel 5 – Teruggave wisselbeker

De toernooicommissie neemt uiterlijk vier weken voor het volgende Marinestad Open contact op met de winnaar met betrekking tot de teruggave van de wisselbeker.
De winnaar zorgt ervoor dat de wisselbeker uiterlijk twee weken voor de volgende Marinestad Open in het bezit is van de toernooicommissie.
Indien er wijzigingen zijn in de contactgegevens van de winnaar, dient deze dit te melden aan de toernooicommissie.

Artikel 6 –Nalatigheid

Indien de winnaar de wisselbeker niet of deze beschadigd inlevert, dan kunnen de reparatiekosten of de kosten voor de aanschaf van een nieuwe wisselbeker worden verhaalt op de winnaar.

Artikel 7 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie. Deze beslissing is bindend.

Terug naar de inhoud